Deweloperzy


Jedną z moich specjalizacji są ubezpieczenia dla klientów z sektora mieszkalnictwa, a takimi bez wątpienia są Deweloperzy.

 

Moje wieloletnie doświadczenie pozwala mi dopasować program ubezpieczeniowy oraz procedury działania do specjalnych wymagań i oczekiwań Deweloperów.

 

W przypadku szkody pomagam ustalić, czy dane roszczenie należy zgłosić z polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Dewelopera, czy z polisy majątkowej oraz pomagam sformułować roszczenia i wypełnić wnioski o wypłatę należnego odszkodowania.

 

Pomagam ocenić zasadność roszczeń, w przypadku roszczeń z polisy od odpowiedzialności cywilnej Dewelopera, wyjaśniam i pomagam ustalić czy Deweloper ponosi odpowiedzialność za konkretne zdarzenie, czy też w myśl obowiązujących przepisów jest zwolniony z odpowiedzialności za przedmiotową szkodę.

 

Podstawowym ubezpieczeniem dla Dewelopera powino być Ubezpieczenie  budowlano-montażowe.

 

Wśród oferowanych przez ubezpieczycieli ubezpieczeń budowlano–montażowych są między innymi:

 

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu/ubezpieczenie CAR/EAR to produkt zabezpieczający interesy inwestora i wykonawcy w trakcie budowy budynków/obiektów lub instalacji konkretnych maszyn/urządzeń itp.

 

Przedmiotem ubezpieczenia są roboty kontraktowe, na które składa się wartość wykonywanych prac budowlanych, wszelkie wykorzystywane materiały, sprzęt budowlany wraz z zapleczem budowy, zaś w przypadku ryzyk montażu szkody w mieniu na terenie, gdzie wykonywany jest montaż.

 

Ochronę ubezpieczeniową można rozszerzyć o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzonymi pracami budowlanymi i montażowymi i można wydłużyć ją np.: o okres gwarancyjny, okres prób i testów.

 

Do powyższego ubezpieczenia można dokupić ubezpieczenie utraty zysku w następstwie wszystkich ryzyk budowy i montażu. Przedmiotem tego ubezpieczenia jest szacowana strata w ubezpieczeniowym zysku brutto wynikła z opóźnienia w procesie realizacji kontraktu budowlanego/montażowego, jeżeli spowodowana ona została szkodą majątkową ubezpieczoną w ramach ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy/montażu.

 

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych szczególnie polecane dla maszyn i urządzeń pracujących w trakcie okresu ubezpieczenia na różnych budowach (ubezpieczenie CPM). Zakresem ubezpieczenia objęte są wszystkie ryzyka (All Risks) za wyjątkiem wyraźnie określonych wyłączeń.

 

Ubezpieczenie szkód wyrządzonych osobom trzecim w następstwie zdarzeń spowodowanych pracami budowlanymi lub montażowymi. Obok podstawowego zakresu, ryzyka pokrywane w ramach przygotowywanych prze ze mnie programów ubezpieczeniowych to np.:

 

‐ odpowiedzialność cywilna za produkt,

‐ szkody wyrządzone przez podwykonawców,

‐ szkody wyrządzone przez maszyny nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC,

‐ szkody wyrządzone w podziemnych urządzeniach i instalacjach,

‐ roszczenia wzajemne pomiędzy podmiotami objętymi tą samą umową ubezpieczenia.

 

Programy ubezpieczeniowe mogą chronić wszystkie podmioty zaangażowane w proces inwestycyjny: inwestora lub inwestora zastępczego, generalnego wykonawcę, podwykonawców oraz spółki celowe.