Kim jest Broker


Broker ubezpieczeniowy, prowadzi działalność jako niezależny pośrednik ubezpieczeniowy, działający w szczególności na podstawie ustawy z 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003r., nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do niej.

 

Wykonuje związane z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia - czynności faktyczne lub czynności prawne, za wynagrodzeniem (art. 2 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym), pochodzącym od ubezpieczyciela (Zakładu Ubezpieczeń) i mającym postać prowizji (kurtażu) lub - jeżeli strony tak się umówią - wynagrodzenia  płaconego przez Klienta (zleceniodawcę) za określony zakres czynności brokerskich. W pełnomocnictwie udzielanym przez Klienta (zleceniodawcę) powinno być wskazane czy przedmiot działalności Brokera jest dla klienta odpłatny czy też nieodpłatny.

 

Brokerem ubezpieczeniowym, w myśl art. 20 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, jest osoba fizyczna albo prawna posiadająca, wydane przez organ nadzoru (aktualnie - Komisja Nadzoru Finansowego, a we wcześniejszych okresach: Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych; Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń; Minister Finansów) zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.

 

Ten prowadzony w systemie informatycznym przez KNF rejestr jest, stosownie do art. 37 ust. 3 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, jawny i dostępny dla osób trzecich.

 

Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym broker ubezpieczeniowy z tytułu wykonywania działalności brokerskiej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Obejmuje ono szkody wyrządzone osobie poszukującej ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia, w tym także szkody wyrządzone przez osoby fizyczne, przez które broker ubezpieczeniowy wykonuje czynności brokerskie oraz podmioty posiadające specjalistyczną wiedzę, którym broker zlecił wykonanie wyżej wymienionych  czynności, z wyłączeniem prawa składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Klientów.

 

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o której mowa powyżej, obejmuje szkody wyrządzone przez brokera ubezpieczeniowego w związku z działalnością wykonywaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 1.250.618 Euro w odniesieniu do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego i 1.875.927 Euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń ubezpieczeniowych w okresie ubezpieczenia.

 

Broker ubezpieczeniowy, stosownie do art. 23 ust. 1 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, może wykonywać czynności brokerskie wyłącznie przez osoby fizyczne, które spełniają wymogi określone w art. 28 ust. 3 pkt 1 lit. a)-e) ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Osoby te są ujawniane w rejestrze brokerów ubezpieczeniowych.

 

Ustawodawca, w szczególności w art. 24 ust. 1 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, przewidział gwarantujące niezależność brokera ubezpieczeniowego tzw. zakazy brokerskie, zgodnie z którymi broker ten nie może:

 

1) wykonywać działalności agencyjnej ani wykonywać czynności agencyjnych,

2) pozostawać w żadnym stałym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń,

3) być członkiem organów nadzorczych lub zarządzających zakładu ubezpieczeń,

4) posiadać akcji zakładu ubezpieczeń, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

 

Ograniczenie, o którym mowa w powyższym punkcie 2, nie dotyczy:

 

umowy ubezpieczenia, na podstawie której broker ubezpieczeniowy jest ubezpieczonym lub ubezpieczającym, ani umowy zawartej przez brokera ubezpieczeniowego z zakładem ubezpieczeń, dotyczących sposobu wzajemnego rozliczania się z tytułu wykonywania czynności brokerskich, zlecania brokerom reasekuracyjnym zawierania umów reasekuracji, w zakresie cedowania ryzyka z umów ubezpieczenia i umów gwarancji ubezpieczeniowych, zlecania brokerom reasekuracyjnym zawierania umów retrocesji, w zakresie cedowania ryzyka z umów reasekuracji.

 

Do najważniejszych ustawowych obowiązków brokera ubezpieczeniowego należy, w świetle art. 26 ust. 1 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, przed zawarciem umowy ubezpieczenia:

 

- udzielenie na piśmie porady, w oparciu o rzetelną analizę ofert w liczbie wystarczającej do opracowania rekomendacji najwłaściwszej umowy ubezpieczenia oraz pisemne wyjaśnienie podstaw, na których opiera się rekomendacja,

 

- zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności brokerskich, obowiązek ten ciąży na brokerze ubezpieczeniowym również po rozwiązaniu stosunku umownego ze zleceniodawcą.