Spółdzielnie Mieszkaniowe


Jedną z moich specjalizacji są ubezpieczenia dla Spółdzielni Mieszkaniowych.

 

Moje wieloletnie doświadczenie w ubezpieczaniu Klientów z sektora mieszkalnictwa pozwala mi dopasować program ubezpieczeniowy oraz procedury działania do specjalnych wymagań tego segmentu.

 

Podczas ustalania z Klientem oczekiwanej ochrony ubezpieczeniowej pokazuję różnice między ubezpieczeniem majątku według wartości odtworzeniowej a rzeczywistej oraz podpowiadam jak można oszacować wartość odtworzeniową budynków.

 

W przypadku szkody pomagam ustalić czy dane roszczenie należy zgłosić z polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej, czy z polisy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych/od wszystkich ryzyk oraz pomagam sformułować roszczenia i wypełnić wnioski o wypłatę odszkodowania.

 

Pomagam ocenić zasadność roszczeń, w przypadku roszczeń z polisy od odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej, wyjaśniam i pomagam ustalić czy Spółdzielnia Mieszkaniowa ponosi odpowiedzialność za konkretne zdarzenie, czy też w myśl obowiązujących przepisów jest zwolniona z odpowiedzialności za przedmiotową szkodę.

 

Ubezpieczenie Spółdzielni Mieszkaniowych najczęściej obejmuje:

 

- ubezpieczenie majątku należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej (ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych lub ubezpieczenie od wszystkich ryzyk z możliwością rozszerzenia o dodatkowe opcje, np. wandalizm, przepięcia, graffiti, ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych i mechanicznych, ubezpieczenie drobnych prac budowlano-remontowych, ubezpieczenie aktów terrorystycznych),

 

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami,

 

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez podwykonawców Spółdzielni Mieszkaniowej,

 

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu prowadzenia parkingów strzeżonych,

 

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej za szkody w nieruchomościach użytkowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową na podstawie najmu/dzierżawy lub innego stosunku prawnego nie przenoszącego prawa własności,

 

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Członków Władz Spółdzielni Mieszkaniowej z możliwością objęcia ochroną Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, Prokurentów Spółdzielni Mieszkaniowej, Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej,

 

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej za szkody wyrządzone pracownikom Spółdzielni Mieszkaniowej powstałe w następstwie wypadków przy pracy i chorób zawodowych (OC Pracodawcy),

 

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań w związku z prowadzeniem działalności polegającej na zarządzaniu nieruchomościami (OC Kontrakt),

 

- ubezpieczenie dodatkowych kosztów działalności spowodowanych szkodą w mieniu Spółdzielni Mieszkaniowej (np. koszty wynajmu pomieszczeń zastępczych, koszty zatrudnienia dodatkowego personelu, koszty wynajmu maszyn zastępujących uszkodzonych w trakcie szkody sprzęt, koszty jednorazowego przeprogramowania maszyn i urządzeń, koszty napraw tymczasowych sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń),

 

- ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia,

 

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej na zasadach ochrony All Risk, czyli od wszystkich ryzyk,

 

- ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o wandalizm/dewastację majątku znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej,

 

- możliwość zorganizowania specjalnego programu kompleksowego ubezpieczenia dla mieszkańców danej Spółdzielni Mieszkaniowej, w którym składka roczna za przedmiotowe ubezpieczenie rozłożona jest na 12 rat (ubezpieczenie ze składką płatną w czynszu).