Ubezpieczenia komunikacyjne


Wśród oferowanych przez ubezpieczycieli ubezpieczeń komunikacyjnych są między innymi:

 

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów, tzw. OC komunikacyjne:

- jest to obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów za szkody spowodowane ruchem tych pojazdów. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna osoby, która kierując pojazdem wyrządzi szkodę. Ubezpieczenie działa także w trakcie postoju pojazdu.

 

Ubezpieczenie autocasco:

- chroni właściciela pojazdu przed zniszczeniem lub utratą pojazdu/części pojazdu na skutek wymienionych w warunkach zdarzeń losowych np. zderzenie się pojazdów, uszkodzenie pojazdu przez osoby trzecie, kradzież pojazdu czyli tzw. ryzyk nazwanych. Można również zawrzeć ubezpiecznie autocasco na warunkach AllRisk czyli od wszystkich ryzyk poza wyraźnie wyłączonymi z zakresu ubezpieczenia, które zapewniają relatywnie większą ochronę ubezpieczeniową.

 

Ubezpieczenie GAP:

– utraty wartości pojazdu - jest to ubezpieczenie, które zadziała w przypadku wystąpienia szkody całkowitej w pojeździe (np. kradzież lub zniszczenie samochodu) i pozwoli uzyskać dodatkowe odszkodowanie (oprócz odszkodowania autocasco), które pokryje różnicę (stratę finansową) pomiędzy pierwotną ceną zakupu pojazdu a odszkodowaniem z autocasco (odpowiadającym aktualnej wartości rynkowej). Jest to tzw. GAP fakturowy, dzięki któremu w przypadku szkody całkowitej właściciel pojazdu uzyska środki na sfinansowanie fabrycznie nowego samochodu (odszkodowanie autocasco + odszkodowanie GAP). Ubezpieczenie GAP można zawrzeć również przy zakupie używanych pojazdów.

Innym, tańszym wariantem ubezpieczenia GAP jest tzw. GAP indeksowy, gdzie w razie wystąpienia szkody całkowitej w pojeździe ubezpieczony otrzymuje (oprócz odszkodowania autocasco) dodatkowe świadczenie w wysokości określonego w umowie ubezpieczenia procentu wartości rynkowej pojazdu.

 

Komunikacyjne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków:

- zapewnia uzyskanie pieniężnego świadczenia kierowcy i pasażerom, którzy doznają szkody na osobie w związku z ruchem pojazdu np: świadczenie za trwały uszczerbek na zdrowiu .

 

Assistance:

- to ubezpieczenie gwarantujące kierowcy i pasażerom pojazdu pomoc techniczną w razie wypadku drogowego czy kradzieży pojazdu. Niektóre warianty assistance oferują pomoc również w razie awarii pojazdu. Ubezpieczyciel organizuje holowanie, pomoc doraźną na miejscu zdarzenia (drobne naprawy, otwarcie zatrzaśniętych kluczyków), transport, zakwaterowanie, dowóz paliwa. Ubezpiecenie assistance rozszerzyć można również o samochód zastępczy na określoną ilość dni zarówno w razie awarii pojazdu jak i wystąpienia szkody komunikacyjnej.

 

Ubezpieczenie szyb:

- gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku uszkodzenia/stłuczenia szyb w objętym ochroną pojeździe. W większości przypadków szkoda z tego ryzyka nie wpływa na ogólną szkodowość klienta z ubezpieczenia Auto Casco co ma istoty wpływ na wysokość składki przy wznowieniu kompleksowego ubezpieczenia pojazdu. Należy zwrócić uwagę, iż część ubezpieczycieli wyłącza z zakresu ubezpieczenia szkody powstałe w szklanych dachach pojazdów.