Ubezpieczenia majątkowe


Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych:

- ochroną obejmuje ściśle wymienione i zdefiniowane zdarzenia losowe. Ubezpieczyciele w ramach tego ubezpieczenia najczęściej oferują ochronę w zakresie następujących ryzyk: ogień, uderzenie pioruna, wybuch, uderzenie lub upadek statku powietrznego, eksplozja, implozja, huragan, deszcz nawalny, powódź, lawina, śnieg, lód, grad, trzęsienie ziemi, zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi, szkody wodociągowe i kanalizacyjne, zalanie, dym i sadza, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, spływ wód po zboczach. Listę ubezpieczonych ryzyk można rozszerzyć o zdarzenia takie jak np.: pękania mrozowe, zalanie topniejącą masą śniegu, upadek drzew i masztów, przepięcia, zamach przestępczy, terroryzm, katastrofa budowlana, wandalizm/dewastacja.

 

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (All Risks):

- w przeciwieństwie do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, gdzie ochroną objęte są ściśle wymienione i zdefiniowane zdarzenia losowe, ubezpieczenie na bazie „All Risks” obejmuje ochroną mienie od wszystkich ryzyk za wyjątkiem tych zdarzeń, które są wyraźnie wyłączone z zakresu ubezpieczenia. Ubezpieczenie to stanowi alternatywę w stosunku do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.

 

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu ubezpieczanego mienia:

- obejmuje zakresem szkody spowodowane kradzierzą z włamaniem, rabunku i wandalizmu ubezpieczonego mienia.

 

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych:

- obejmujące rozbicie, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonych elementów.

 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:

- obejmuje ochroną wszystkie zdarzenia za wyjątkiem tych, które są wyraźnie wyłączone z zakresu ubezpieczenia. Zaletą tego ubezpieczenia jest objęcie ochroną m.in. szkód wynikłych z błędnej obsługi, wad materiału, czy działania prądu elektrycznego (przepięcia, zwarcia itp.). W ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego istnieje możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową sprzętu przenośnego (laptopów, kamer, sprzętu pomiarowego itd. ) poza siedzibą firmy, na przykład od upadku, rabunku czy kradzieży z bagażnika.

 

Ubezpieczenie oprogramowania, danych oraz zewnętrznych nośników danych:

- ubezpieczyciel zwraca koszty wymiany nośników danych oraz koszty ponownego wprowadzenia danych.

 

Ubezpieczenie utraty zysku (Business Interruption):

– pokrywa utracony zysk przedsiębiorstwa oraz koszty stałe jakie przedsiębiorstwo musi ponosić w okresie od momentu powstania szkody aż do odzyskania pełnej sprawności działania.

Ubezpieczyciel zwraca wydatki takie jak: koszty wynagrodzeń, czynsze, raty kredytowe, koszty energii etc. Ubezpieczenie to jest uzupełnieniem ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych lub ubezpieczenia od wszystkich ryzyk.

 

Ubezpieczenie maszyn od awarii i uszkodzeń:

- pokrywa szkody powstałe wskutek awarii maszyny wynikającej z przyczyn takich jak: błąd materiałowy, błąd montażowy, wadliwe wykonanie, zwarcie, dostanie się obcego przedmiotu do mechanizmu maszyny. Ubezpieczenie to można rozszerzyć o ubezpieczenie utraty zysku wskutek awarii maszyn.