Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej


Wśród oferowanych przez ubezpieczycieli ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej są między innymi:

 

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadania mienia - zapewnia ochronę ubezpieczeniową w przypadku, gdy w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem ubezpieczający ( jego pracownicy ) wyrządzi szkodę osobie trzeciej, za którą to szkodę ponosi odpowiedzialność.

 

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt,

 

- bezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy,

 

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy nieruchomości i ruchomości,

 

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku naturalnym,

 

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za mienie powierzone celem przechowania lub wykonania usługi.

 

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu, tzw. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej - zapewnia ochronę ubezpieczeniową w przypadku, gdy w związku z wykonywaniem czynności zawodowych ubezpieczający wyrządził szkodę osobie trzeciej, za którą to szkodę ponosi odpowiedzialność. Ubezpieczenie pokrywa zarówno tzw czyste straty finansowe (ktoś z winy ubezpieczonego poniósł jakieś wydatki lub stracił przychody), jak i szkody rzeczowe (zniszczenie komuś mienia ) i osobowe (wyrządzenie komuś krzywdy).

 

- obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – różne ustawy nakładają na pewne grupy zawodowe, jak i na określoną wykonywaną działalność obowiązek wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określają stosowne rozporządzenia Ministra Finansów. Ubezpieczenie to na przykład dotyczy Zarządców Nieruchomości, Architektów, Inżynierów Budownictwa, Biegłych Rewidentów.