RODO


[pobierz] 1.0 MB rodo---wersja-polska

Już 25 maja zacznają obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych.

W związku z tym przygotowaliśmy dla Ciebie niezbędne informacje, które znajdziesz poniżej.
Z tych informacji dowiesz się, kim jesteśmy, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa.

 

1. Kim jesteśmy

M&M Ubezpieczenia Marcin Goławski to jednoosobowa działalność gospodarcza działająca na rynku ubezpieczeniowym od 8 stycznia 2010 roku, jednak kariera Właściciela firmy Marcina Goławskiego na rynku ubezpieczeniowym rozpoczęła się już w 1998 roku.

Marcin Goławski Właściciel M&M Ubezpieczenia ma ponad 20-letnie doświadczenie w ubezpieczeniach co pozwoliło pozwoliło mu w lutym 2013 roku zdać egzamin Brokerski przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz uzyskać zezwolenie na prowadzenie Działalności Brokerskiej w zakresie ubezpieczeń nr 1916/13. Dzięki temu udało mu się przekształcić działalność MultiAgencji Ubezpieczeniowej w Działalność Brokerską, co stanowczo wpływa na jeszcze lepsze możliwości organizowania ochrony ubezpieczeniowej dla Klientów M&M Ubezpieczenia.

Aktualnie od 2010r. siedziba firmy M&M Ubezpieczenia Marcin Goławski znajduje się w Warszawie ul. Roty 51, 04-420 Warszawa, wszelkie dane kontaktowe znajdują się również na naszej stronie internetowej pod adresem www.mmbroker.com.pl w zakładce „Kontakt z brokerem”.

 

2. Kim jest Broker

Broker ubezpieczeniowy, prowadzi działalność jako niezależny pośrednik ubezpieczeniowy, działający w szczególności na podstawie ustawy z 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003r., nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do niej.

Wykonuje związane z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia - czynności faktyczne lub czynności prawne, za wynagrodzeniem (art. 2 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym), pochodzącym od ubezpieczyciela (Zakładu Ubezpieczeń) i mającym postać prowizji (kurtażu) lub - jeżeli strony tak się umówią - wynagrodzenia płaconego przez Klienta (zleceniodawcę) za określony zakres czynności brokerskich. W pełnomocnictwie udzielanym przez Klienta (zleceniodawcę) powinno być wskazane czy przedmiot działalności Brokera jest dla klienta odpłatny czy też nieodpłatny.

Brokerem ubezpieczeniowym, w myśl art. 20 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, jest osoba fizyczna albo prawna posiadająca, wydane przez organ nadzoru (aktualnie - Komisja Nadzoru Finansowego, a we wcześniejszych okresach: Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych; Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń; Minister Finansów) zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.

Ten prowadzony w systemie informatycznym przez KNF rejestr jest, stosownie do art. 37 ust. 3 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, jawny i dostępny dla osób trzecich.

Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym broker ubezpieczeniowy z tytułu wykonywania działalności brokerskiej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Obejmuje ono szkody wyrządzone osobie poszukującej ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia, w tym także szkody wyrządzone przez osoby fizyczne, przez które broker ubezpieczeniowy wykonuje czynności brokerskie oraz podmioty posiadające specjalistyczną wiedzę, którym broker zlecił wykonanie wyżej wymienionych czynności, z wyłączeniem prawa składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Klientów.

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o której mowa powyżej, obejmuje szkody wyrządzone przez brokera ubezpieczeniowego w związku z działalnością wykonywaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 1.250.618 Euro w odniesieniu do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego i 1.875.927 Euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń ubezpieczeniowych w okresie ubezpieczenia.

Broker ubezpieczeniowy, stosownie do art. 23 ust. 1 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, może wykonywać czynności brokerskie wyłącznie przez osoby fizyczne, które spełniają wymogi określone w art. 28 ust. 3 pkt 1 lit. a)-e) ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Osoby te są ujawniane w rejestrze brokerów ubezpieczeniowych.

 

3. Czym się zajmujemy

Do najważniejszych ustawowych obowiązków brokera ubezpieczeniowego należy, w świetle art. 26 ust. 1 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, przed zawarciem umowy ubezpieczenia:

- udzielenie na piśmie porady, w oparciu o rzetelną analizę ofert w liczbie wystarczającej do opracowania rekomendacji najwłaściwszej umowy ubezpieczenia oraz pisemne wyjaśnienie podstaw, na których opiera się rekomendacja,

- zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności brokerskich, obowiązek ten ciąży na brokerze ubezpieczeniowym również po rozwiązaniu stosunku umownego ze zleceniodawcą.

M&M Ubezpieczenia jako Broker Ubezpieczeniowy jest niezależnym pośrednikiem ubezpieczeniowym reprezentującym interesy swoich Klientów.

Negocjując oferty z różnymi zakładami ubezpieczeń, M&M Ubezpieczenia stara się obniżyć składki za ubezpieczenia zawierane za swoim pośrednictwem przy maksymalnym z możliwych rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia dostosowanego specjalnie do potrzeb konkretnego Klienta w oparciu o zebrane dobrowolnie od klienta na etapie przygotowania zapytania brokerskiego niezbędne do oceny ryzyka informacje i dokumenty.

M&M Ubezpieczenia od wielu lat współpracuje z Klientami zarówno detalicznymi jak i korporacyjnymi, negocjując dla nich specjalne warunki ubezpieczeń w różnych zakładach ubezpieczeń, co pozwala nam swobodnie poruszać się po skomplikowanych procedurach ubezpieczeniowych i likwidacyjnych.

M&M Ubezpieczenia działając jako Broker Ubezpieczeniowy zapewnia kompleksową obsługę w zakresie ubezpieczeń majątkowych poprzez:

- przeprowadzenie wraz z Klientem analizy jego dotychczasowych ubezpieczeń, wskazując ich poziom i zakres w stosunku do realnych potrzeb, uwzględniając posiadany majątek i kalkulując realne ryzyko ewentualnej odpowiedzialności cywilnej Klienta (audyt ubezpieczeniowy),

- opracowywanie wraz z Klientem na podstawie zebranych od Klienta informacji programu ubezpieczeniowego złożonego z różnych rodzajów ubezpieczeń, aby zapewnić Klientowi maksymalną ochronę ubezpieczeniową dostosowaną specjalnie do jego oczekiwań i potrzeb,

- negocjację z różnymi zakładami ubezpieczeń szerokiego zakresu ubezpieczenia z uwzględnieniem możliwości finansowych Klienta oraz założeń jakie zostały ustalone z Klientem,

- wykonanie analizy i porównania ofert ubezpieczenia z różnych zakładów ubezpieczeń, które przygotowały oferty ubezpieczenia dla Klienta w odpowiedzi na złożone przez M&M Ubezpieczenia zapytanie brokerskie,

- doradzanie przy wyborze zakresu ubezpieczenia poprzez przedstawienie Klientowi rzetelnej analizy złożonych ofert ubezpieczenia w liczbie wystarczającej do opracowania rekomendacji,

- wskazanie najwłaściwszej w ocenie M&M Ubezpieczenia oferty ubezpieczenia oraz złożenie pisemnego wyjaśnienia podstaw, na których opiera się rekomendacja brokerska,

- wyjaśnianie zawiłości warunków ubezpieczenia dotyczących przedłożonych Klientowi ofert oraz procedur likwidacji szkód w wybranych przez Klienta zakładach ubezpieczeń,

- monitorowanie przez cały rok terminów kończących się polis oraz płatności składek, jak również prewencyjne przypomnienia Klientowi o nadchodzących płatnościach lub zbliżającym się końcu okresu ubezpieczenia,

- w przypadku szkód pomoc w prawidłowym zgłoszeniu szkody oraz koordynacji procesu likwidacji szkód celem zabezpieczenia interesów Klientów.

 

4. Dlaczego zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz Państwa prawa

M&M Ubezpieczenia dba o Pani/Pana dane osobowe, dlatego w trosce o ich bezpieczeństwo przygotowano klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych na potrzeby działalności M&M Ubezpieczenia.

Niżej wymienione klauzule stanowią załącznik do polityki bezpieczeństwa firmy M&M Ubezpieczenia:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest M&M Ubezpieczenia Marcin Goławski z siedzibą w Warszawie, przy ul. Roty 51, 04-420 Warszawa („M&M Ubezpieczenia”).

Z administratorem można się kontaktować pisemnie pod podanym adresem siedziby lub w sposób podany na stronie www.mmbroker.com.pl w zakładce „Kontakt z brokerem”.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez M&M Ubezpieczenia w celu:

1) Oceny ryzyka ubezpieczeniowego, przygotowania zapytania brokerskiego i analizy brokerskiej, negocjacji warunków ubezpieczeniowych z zakładami ubezpieczeń, negocjacji składki ubezpieczeniowej z zakładami ubezpieczeń, pomocy w postepowaniu likwidacyjnym w przypadku szkody oraz obsługi umowy ubezpieczenia na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń, tj. przez okres 20 lat od dnia następnego po zakończeniu okresu ubezpieczenia dla ubezpieczeń OC oraz przez okres 10 lat od dnia następnego po zakończeniu okresu ubezpieczenia – dla ubezpieczeń innych niż OC.

W przypadku nie zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem M&M Ubezpieczenia, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy, a w przypadku przedsiębiorców przez 3 lata od ostatniego dnia miesiąca, w którym bezskutecznie upłynął termin do zapłaty składki ubezpieczeniowej.

W tym celu M&M Ubezpieczenia stosuje procesy oparte na manualnym podejmowaniu decyzji, które wiążą się z oceną informacji przetwarzanych na Pani/Pana temat przez Właściciela M&M Ubezpieczenia i z zaszeregowaniem Pani/Pana do określonej grupy, dla której M&M Ubezpieczenia ustaliła wytyczne dotyczące zasad negocjowania i zawierania umów ubezpieczenia za pośrednictwem M&M Ubezpieczenia.

Na podstawie oceny ryzyka ubezpieczeniowego będzie negocjowany zakres ubezpieczenia oraz wysokość składki ubezpieczeniowej. Podstawą do negocjacji z Zakładami Ubezpieczeń będą dane zawarte w zapytaniu brokerskim dobrowolnie przekazane przez Panią/Pana na etapie przygotowania zapytania brokerskiego oraz dane zebrane na podstawie innych umów ubezpieczenia zawartych przez Panią/Pana z Zakładami Ubezpieczeń o których informacje przekaże Pani/Pan dobrowolnie M&M Ubezpieczenia, jak również dane dotyczące historii szkodowości pozyskane z Zakładów Ubezpieczeń, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz z biur informacji gospodarczej oraz źródeł ogólnodostępnych w ramach posiadanego przez M&M Ubezpieczenia pełnomocnictwa brokerskiego podpisanego przez Panią/Pana. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie przygotowanie zapytania brokerskiego skierowanego do Zakładów Ubezpieczeń celem przedstawienia Państwu ofert ubezpieczenia dostosowanych do Państwa oczekiwań i potrzeb oraz przygotowanie analizy brokerskiej wraz z rekomendacją.

2) Zapobiegania i wykrywania przestępczości – na podstawie uzasadnionego interesu M&M Ubezpieczenia, przez 5 lat, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą przez 10 lat od zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem M&M Ubezpieczenia. Uzasadnionym interesem administratora jest możliwość i obowiązek przeciwdziałania przestępstwom popełnianym na szkodę M&M Ubezpieczenia lub Zakładu Ubezpieczeń w którym zostało zawarte ubezpieczenie za pośrednictwem M&M Ubezpieczenia.

3) Windykacji i dochodzenia roszczeń oraz obrony praw M&M Ubezpieczenia w postępowaniu karnym – na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu M&M Ubezpieczenia, do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń przysługujących M&M Ubezpieczenia bądź przedawnienia karalności czynu popełnionego na szkodę M&M Ubezpieczenia. Prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość dochodzenia roszczeń przez M&M Ubezpieczenia.

4) Marketingu własnych produktów lub usług M&M Ubezpieczenia, w tym profilowania w celu określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i finansowych oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, ale nie dłużej niż przez okres ubezpieczenia zawartego za pośrednictwem M&M Ubezpieczenia. Uzasadnionym interesem jest prowadzenie przez M&M Ubezpieczenia marketingu bezpośredniego swoich usług. W tym celu przetwarzane będą dane w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe, historia polisowa i historia szkodowości.

5) Pomocy w procesie Likwidacji szkody (o ile zostanie zgłoszona), w tym obsługi zgłoszenia, odwołania po wydaniu przez Zakład Ubezpieczeń decyzji ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania lub innego świadczenia, na podstawie umowy ubezpieczenia, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz przepisów kodeksu cywilnego, do momentu wydania przez Zakład Ubezpieczeń decyzji w przedmiocie wypłaty odszkodowania lub innego świadczenia, w celu rozpatrywania reklamacji (o ile zostanie złożona) i raportowania do Rzecznika Finansowego
– na podstawie przepisów o rozpatrywaniu reklamacji, przez okres 90 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, a po upływie tego okresu w celach archiwizacyjnych na wypadek zgłoszenia kolejnej szkody lub dodatkowych roszczeń, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez M&M Ubezpieczenia, przez okres przedawnienia przysługujących Pani/Panu roszczeń, tj. najczęściej przez okres 3 lat od dnia, w którym Pani/Pan dowiedział(a) się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

6) Rachunkowym, na podstawie przepisów o rachunkowości, przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje lub postępowanie związane z zawartą za pośrednictwem M&M Ubezpieczenia umową ubezpieczenia zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

7) Oceny satysfakcji z usług M&M Ubezpieczenia – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, przez okres obowiązywania umowy
ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem M&M Ubezpieczenia. Prawnie uzasadnionym interesem jest kontrola przebiegu i podnoszenie standardów realizowanych usług na podstawie zebranych przez M&M Ubezpieczenia opinii.

8) Rozpatrywania wniosków, skarg i reklamacji innych niż związane z procesem likwidacji szkody i raportowania do Rzecznika Finansowego – na podstawie przepisów o rozpatrywaniu reklamacji – przez 90 dni od dnia złożenia wniosku, skargi lub reklamacji, a po tym okresie w celach archiwizacyjnych, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez M&M Ubezpieczenia, przez 3 lata. Prawnie uzasadnionym interesem jest kontrola prawidłowości prowadzenia tych postępowań.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków M&M Ubezpieczenia wynikających z przepisów prawa),
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych;

b) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez M&M Ubezpieczenia, w tym profilowania na tej podstawie, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na
potrzeby marketingu bezpośredniego przez M&M Ubezpieczenia;

c) wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych (aktualna nazwa i dane kontaktowe organu znajdują się na stronie www.mmbroker.com.pl ).
Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Realizując prawo dostępu do danych, jest Pani/Pan uprawniona(y) do uzyskania od M&M Ubezpieczenia potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe; uzyskania
ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez M&M Ubezpieczenia, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Realizując prawo do przenoszenia danych, ma Pani/Pan prawo do uzyskania od M&M Ubezpieczenia w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się
do odczytu maszynowego Pani/Pana dane osobowe, które Pani/Pan dostarczył(a) M&M Ubezpieczenia.

Ponadto ma Pani/Pan prawo zażądać, aby M&M Ubezpieczenia przesłała innemu administratorowi Pani/Pana dane osobowe, o ile jest to technicznie możliwe. Powyższe uprawnienie dotyczy wyłącznie danych osobowych, które M&M Ubezpieczenia przetwarza na podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy lub pełnomocnictwa brokerskiego.

Realizując prawo do sprostowania danych, jest Pani/Pan uprawniona(y) do żądania od M&M Ubezpieczenia sprostowania lub uzupełnienia dotyczących Pani/Pana danych
osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.

Realizując prawo do usunięcia danych, jest Pani/Pan uprawniona(y) do żądania od M&M Ubezpieczenia usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach
wskazanych w art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub złożony został skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Realizując prawo do ograniczenia przetwarzania, jest Pani/Pan uprawniona(y) do żądania od M&M Ubezpieczenia ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych
w art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w szczególności gdy Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych osobowych lub wnosi sprzeciw wobec
ich przetwarzania – na okres pozwalający M&M Ubezpieczenia zweryfikować zasadność żądania.

Realizując prawo do sprzeciwu, jest Pani/Pan uprawniona(y) do wniesienia z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez M&M Ubezpieczenia, w tym profilowania. Pomimo sprzeciwu M&M Ubezpieczenia jest
uprawniona w dalszym ciągu przetwarzać te dane osobowe, jeżeli wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez M&M Ubezpieczenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony M&M Ubezpieczenia wobec decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, do wyrażania
własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji poprzez kontakt z M&M Ubezpieczenia przez jej stronę internetową lub wysłanie wiadomości na adres e-mail: marcin.golawski@wp.pl lub mmbroker@wp.pl

W przypadku jakichkolwiek pytań, w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw należy się skontaktować z Właścicielem M&M Ubezpieczenia Marcinem Goławskim.

Kontakt z Właścicielem M&M Ubezpieczenia Marcin Goławski jest możliwy drogą elektroniczną poprzez: marcin.golawski@wp.pl lub mmbroker@wp.pl lub drogą pisemną na adres siedziby firmy ul. ROTY 51, 04-420 Warszawa, wszelkie dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej www.mmbroker.com.pl w zakładce „Kontakt z brokerem”

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: Zakłady Ubezpieczeń lub Zakłady Reasekuracji, Komisja Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Centralna Ewidencja Pojazdów, biura informacji gospodarczej i biura informacji kredytowej, o ile została udzielona w tym zakresie zgoda, Rzecznik Finansowy, organy administracji państwowej, o ile nie żądają udostępnienia w związku z toczącym się postępowaniem, a obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa, dostawcy usług assistance będących przedmiotem ubezpieczenia zawartego za pośrednictwem M&M Ubezpieczenia.

Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT mającym siedzibę w Polsce lub na obszarze EOG, dostawcom usług archiwizacji dokumentacji, likwidacji szkód, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, kancelariom prawnym świadczącym wsparcie prawne, rzeczoznawcom majątkowym lub medycznym, agencjom marketingowym, czy też agentom ubezpieczeniowym obsługującym Pani/Pana umowę ubezpieczenia – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
M&M Ubezpieczenia zbiera dane od podmiotów zewnętrznych tj.: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie np. historii szkodowości, Centralna Ewidencja Pojazdów
w zakresie historii pojazdu, biura informacji gospodarczej oraz biura informacji kredytowej w zakresie oceny wiarygodności płatniczej, o ile została udzielona w tym zakresie zgoda, zakłady ubezpieczeń w zakresie zgłoszonych zdarzeń, placówki medyczne w zakresie informacji o stanie zdrowia, o ile została wyrażona zgoda, dostawcy usług assistance w zakresie przebiegu i rezultatów wykonanych usług oraz inne podmioty w zakresie niezbędnym do oceny ryzyka, wykonania umowy lub oceny zgłoszonego roszczenia za pośrednictwem M&M Ubezpieczenia.

Podanie danych jest dobrowolne, ale w pewnym zakresie niezbędne do zawarcia umowy za pośrednictwem M&M Ubezpieczenia, jak również może wynikać z przepisów prawa – brak podania danych na etapie przygotowania zapytania brokerskiego uniemożliwi zebranie i przedstawienie ofert ubezpieczenia z zakładów ubezpieczeń oraz zawarcie umowy ubezpieczenia na Pani/Pana rzecz za pośrednictwem M&M Ubezpieczenia.

 

6. Jak dbamy o zabezpieczenie Państwa danych osobowych

- W związku z wejściem w życie europejskich zasad ochrony danych osobowych RODO oświadczamy, że w ramach prowadzonej działalności brokerskiej przestrzegamy zasad tej ochrony, realizujemy wszelkie czynności z zachowaniem standardów bezpieczeństwa, posiadamy odpowiednie procedury wzmacniające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.
- Posiadamy Instrukcję postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w firmie M&M Ubezpieczenia Marcin Goławski,

- Posiadamy Instrukcję zarządzania i obsługi systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w M&M Ubezpieczenia Marcin Goławski

- Firma M&M Ubezpieczenia Marcin Goławski oświadcza, że każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych przysługuje prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie,
- Firma M&M Ubezpieczenia Marcin Goławski oświadcza, że każdy z jej pracowników został dopuszczony do przebywania w obszarze przetwarzania danych ,
- Firma M&M Ubezpieczenia Marcin Goławski oświadcza, że posiada i prowadzi rejestr osób dopuszczonych do przebywania w obszarze przetwarzania danych,
- Firma M&M Ubezpieczenia Marcin Goławski oświadcza, że każdy z jej pracowników został przeszkolony w zakresie niezbędnym do wywiązania się z założeń Polityki Bezpieczeństwa firmy M&M Ubezpieczenia zwłaszcza w sektorze ochrony danych osobowych i został zobligowany do stosowania się do założeń Polityki Bezpieczeństwa firmy M&M Ubezpieczenia Marcin Goławski.

 

7. Jakie Dane Osobowe posiadamy, zbieramy i przetwarzamy na potrzeby działalności M&M Ubezpieczenia Marcin Goławski:
- M&M Ubezpieczenia Marcin Goławski posiada, zbiera i przetwarza na potrzeby działalności M&M Ubezpieczenia Marcin Goławski dane osobowe takie jak : Imię , Nazwisko, Pesel, Adresy zameldowania, telefony kontaktowe, adresy mailowe, skany polis zawartych za pośrednictwem M&M Ubezpieczenia, informacje o stanie zdrowia dla ubezpieczeń życiowych i przy ewentualnych szkodach osobowych, dokumentacja szkodowa, dokumentacja niezbędna do analizy potrzeb Klienta oraz niezbędna do przygotowania zapytania brokerskiego.
- Podstawa prawna do zbierania i przetwarzania na potrzeby działalności M&M Ubezpieczenia Marcin Goławski danych osobowych jest art.6 ust 1 pkt b RODO
„1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy i w takim zakresie, w jakim spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem”.